Warunki

§ 1 Zakres, Definicje

(1) Pickbox, prowadzony przez Lagerkarton Systembox GmbH, z siedzibą przy Dieselstr. 12, 48683 Ahaus, Niemcy (dalej zwany “my” lub “Pickbox”), prowadzi sklep internetowy z towarami na stronie internetowej https://pickbox.eco. Poniższe ogólne warunki i zasady dotyczą wszystkich usług świadczonych przez nas dla naszych klientów (dalej zwanych “klientem” lub “ty”) w ich aktualnej wersji w chwili składania zamówienia, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

(2) W celu niniejszych warunków i zasad “konsumentem” jest każda osoba fizyczna, która zawiera czynność prawna w celach przeważnie niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub przedsiębiorstwem. “Przedsiębiorcą” jest osobą fizyczną lub prawną albo jednostką prawnie zdolną, która działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, przy czym jednostka prawnie zdolna to jednostka prawna posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

§ 2 Zawarcie Umów, Przechowywanie Tekstu Umowy

(1) Poniższe postanowienia dotyczące zawierania umów mają zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem https://pickbox.eco.

(2) Nasze przedstawienia produktów w internecie są niezobowiązujące i nie stanowią wiążącej oferty w celu zawarcia umowy.

(3) Przy składaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Klient składa wiążącą ofertę umowy poprzez pomyślne zakończenie procesu zamawiania dostępnego w naszym sklepie internetowym. Proces zamówienia składa się z następujących kroków:

  • Wybór pożądanych towarów,
  • Dodanie produktów poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (np. “Dodaj do koszyka”, “Dodaj do koszyka zakupowego” lub podobnie),
  • Sprawdzenie informacji w koszyku zakupów,
  • Dostęp do podsumowania zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (np. “Przejdź do kasy”, “Przejdź do płatności”, “Przejdź do podsumowania zamówienia” lub podobnie),
  • Wprowadzenie/sprawdzenie danych adresowych i kontaktowych, wybór metody płatności, potwierdzenie warunków i polityki zwrotów,
  • Potwierdzenie ewentualnej negatywnej umowy jakościowej, jeśli uzgodniona jakość towarów różni się od ich zwykłej jakości i warunków użytkowania,
  • Potwierdzenie skrócenia okresu przedawnienia w przypadku zakupu używanych przedmiotów,
  • Zakończenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kup teraz”. Stanowi to twoje wiążące zamówienie. Umowa zostaje zawarta, gdy otrzymasz potwierdzenie zamówienia od nas na podany adres e-mail w ciągu trzech dni roboczych.

(4) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta z Pickbox, c/o Lagerkarton Systembox GmbH, Dieselstr. 12, 48683 Ahaus, Niemcy, Niemcy.

(5) Przed złożeniem zamówienia dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Przetwarzanie zamówienia i przesyłanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy, w szczególności danych zamówienia, warunków ogólnych i polityki zwrotów, zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia, częściowo zautomatyzowane. Nie przechowujemy tekstu umowy po jej zawarciu.

(6) Błędy wprowadzenia można poprawić za pomocą standardowych funkcji klawiatury, myszy i przeglądarki (np. przycisk “Wstecz” w przeglądarce). Mogą one również być poprawione przez wcześniejsze przerwanie procesu składania zamówienia, zamknięcie okna przeglądarki i powtórzenie procesu.

(7) Przetwarzanie zamówienia i przesyłanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się drogą elektroniczną, częściowo zautomatyzowaną. Dlatego też musisz upewnić się, że podany przez ciebie adres e-mail jest poprawny, że możesz odbierać e-maile i że nie są one blokowane przez filtry antyspamowe.

§ 3 Przedmiot Umowy i Istotne Cechy Produktów

(1) Przedmiotem umowy w naszym sklepie internetowym jest:

  • Sprzedaż towarów. Konkretne oferowane towary znajdziesz na naszych stronach produktów.

(2) Istotne cechy towarów opisane są w opisie produktu. Jeśli uzgodniona jakość towarów różni się od ich zwykłej jakości i warunków użytkowania, będzie to wyraźnie wskazane w opisie produktu (umowa negatywnej jakości). Jeśli klient wyraźnie wyraził zgodę na odchylenie jakości, to określa przedmiot umowy.

§ 4 Ceny, Koszty Wysyłki i Dostawa

(1) Podane ceny w odpowiednich ofertach, a także koszty wysyłki, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

(2) Odpowiednia cena zakupu jest płatna przed dostawą produktu (płatność z góry), chyba że wyraźnie oferujemy płatność na fakturę. Dostępne dla ciebie metody płatności są wskazane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem w sklepie internetowym lub w odpowiedniej ofercie. Chyba że wskazano inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia płatnicze są wymagalne do natychmiastowej zapłaty.

(3) Dla zakupów na fakturę minimalna wartość zamówienia wynosi 500,00 € dla tej metody płatności.

(4) Oprócz podanych cen mogą obowiązywać koszty wysyłki za dostawę produktów, jeśli dany przedmiot nie jest wskazany jako wolny od kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostaną jasno przekazane w ofertach, jeśli jest to stosowne, w systemie koszyka zakupowego i w podsumowaniu zamówienia.

(5) Wszystkie oferowane produkty są, chyba że w opisie produktu jest inaczej jasno wskazane, gotowe do natychmiastowej wysyłki (czas dostawy: [Wstaw wartość dla domyślnego_czasu_dostawy_tekst] po otrzymaniu płatności lub po otrzymaniu zamówienia dla zakupów na fakturę).

(6) Obowiązują następujące ograniczenia obszaru dostawy: Dostawy są dokonywane do następujących krajów: Albania, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania).

§ 5 Prawo Zatrzymania, Prawo Własności

(1) Możesz wykonywać prawo zatrzymania w zakresie wynikającym z roszczeń z tej samej relacji umownej.

(2) Towary pozostają naszą własnością do pełnej zapłaty ceny zakupu.

§ 6 Prawo do Odstąpienia

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy. Jest to regulowane naszą polityką odstąpień.

§ 7 Odpowiedzialność

(1) Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków, nasza odpowiedzialność za naruszenia umowne i czyny niedozwolone jest ograniczona do zamiaru lub rażącego niedbalstwa.

(2) Jesteśmy odpowiedzialni bez ograniczeń w przypadku lekkiego niedbalstwa w przypadku szkody w życiu, ciele lub zdrowiu lub naruszenia istotnych obowiązków umownych. Jeśli jesteśmy w zwłoce z wykonaniem, jeśli wykonanie stało się niemożliwe lub jeśli naruszyliśmy istotny obowiązek umowny, odpowiedzialność za wynikające z tego szkody materialne i finansowe jest ograniczona do typowo przewidywalnej szkody. Istotnym obowiązkiem umownym jest ten, którego spełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, na którym można regularnie polegać. Obejmuje to w szczególności nasze zobowiązanie do działania i spełnienie należnych nam usług umownych, jak opisano w § 3.

§ 8 Język Umowy

Język umowy jest dostępny w języku angielskim i niemieckim.

§ 9 Gwarancja/Obsługa Klienta

(1) Prawa gwarancyjne są regulowane przepisami ustawowymi.

(2) W przypadku zakupu używanych przedmiotów okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

(3) Dla klientów biznesowych okres gwarancji na dostarczone towary wynosi 12 miesięcy.

(4) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu/dobów cyfrowych lub świadczonej usługi pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po otrzymaniu i jak najszybsze zgłoszenie nam i przewoźnikowi ewentualnych reklamacji po wykonaniu umowy. Niezastosowanie się do tego nie wpłynie na twoje ustawowe prawa gwarancyjne.

(5) Nasza obsługa klienta w przypadku pytań, reklamacji i zastrzeżeń jest dostępna dla ciebie od godziny 9:00 do 18:00 pod numerem telefonu (+49 2561 4448622) lub drogą e-mailową (info@pickbox.eco).

§ 10 Postanowienia Końcowe/Rozstrzyganie Sporów

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. Dla konsumentów wybór prawa ten obowiązuje tylko w zakresie, w jakim nie pozbawiają cię ochrony przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa kraju twojego zwykłego pobytu (zasada korzystniejszości).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie mają zastosowania.

(3) Jeśli klientem jest handlowiec, osoba prawna lub fundusz specjalny podlegający prawu publicznemu, miejsce właściwości sądowej dla wszystkich sporów wynikających z relacji umownych między klientem a dostawcą jest statutowa siedziba dostawcy.

(4) Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (ODR) dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenci mogą korzystać z tej platformy do rozstrzygania swoich sporów. Jesteśmy zasadniczo skłonni uczestniczyć w pozasądowych postępowaniach mediacyjnych.